Velkommen til
8800 Viborg
Sæson start 2019

Vedtægter


Vedtægter for Gymnastikforeningen KVIK, Viborg

§1
Foreningens navn er: ”Gymnastikforeningen KVIK Viborg”. Dens hjemsted er Viborg Kommune. Foreningen er stiftet den 12.6.1978.

§2
Foreningens formål er gennem gymnastik og andre målrettede træningsformer at give personlige udfordringer og oplevelser med vægt på krop, fællesskab og sundhed.

§3
Foreningen er tilsluttet: DGI-Midtjylland og DGI.

§4
Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under foreningens formål. Medlemmerne har pligt til at indordne sig under ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig efter de love/vedtægter, foreningen som medlem af en organisation er underkastet. Hvis et medlem krænker foreningens vedtægter eller nedsætter disses omdømme, har ledelsen ret til at udelukke vedkommende af foreningen. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§5
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år, og valgbare, når de er fyldt 18 år. Endvidere er forældre til aktive børn i foreningen også stemmeberettigede og valgbare.

§6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i anden kvartal og indvarsles ved skriftlig meddelelse eller annoncering på foreningens hjemmeside eller i det lokale blad senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer (skriftlige) skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

DAGSORDEN skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører og stemmetællere.
3. Beretninger.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlem til ledelsen jf. §8
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Valgene skal være skriftlige, såfremt én forlanger det. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
§7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt ledelsen, eller 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer jf. §5 stiller skriftligt motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§8
Ledelsen består af 4 medlemmer. En formand, en næstformand og 2 medlemmer.
Ledelsen vælges for en to-årig periode forskudt for hinanden, således at der ved hver generalforsamling vil være valg af 2 nye medlemmer/genvalg. Dermed sikrer man kontinuitet i ledelsen med 2 medlemmer, om går igen. Ved eventuel afstemning i ledelsen har formanden to stemmer for at udgå stemmelighed.
Endvidere vælges 1 revisor for 2 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år.
Vælges kan kun personer, der er til stede eller som har givet tilsagn om at lade sig opstille.
Ledelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede ledelse.

§9
Regnskabet følger kalenderåret. Ledelsen fastsætter kontingentet efter indstilling fra aktivitetsudvalgene

§10
Der oprettes en supportgruppe til støtte for Ledelsen.
Ledelsen kan efter behov nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter. Udvalgene består af 2 til 6 medlemmer
Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence ud over budgettet, der skal være godkendt af ledelsen.
Udvalgene har pligt til at deltage i møder med ledelsen i henhold til forretningsordenen.
Medlemmer af ledelsen kan ikke samtidig sidde som koordinator for et udvalg.

§11
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede på to generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver lignende, almennyttige aktiviteter i Viborg Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere beslutning.

§12
Ændring af vedtægterne kan kun vedtages på ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§13
Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. 04. 2018. 

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
| Gymnastikforeningen KVIK Viborg | 8800 Viborg | CVR: 29712794 |
Medlemslogin

Medlemmer og nye


Klik her...
Kalender
Besøg vores side
KVIK gymnastikforening | 8800 Viborg | Tlf.: 3030 2902